Posts

    bhai to hm eorf ap logon k LRA hai
    baki.
    duniya to hmak baap k nam sa janti hai

    0 Comments